Menu Close

Chrzest święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16, 15-16).

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”. „Zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii w terminie wcześniej ustalonym miedzy ks. proboszczem a opiekunami dziecka.

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą własnego proboszcza w innej parafii). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka. Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem patron dziecka).
Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną.
Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami. Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej.
Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być także osoby: niewierzące czy innej wiary, niepraktykujące, żyjące tylko w związku cywilnym lub bez żadnego ślubu, nie bierzmowane i nie posiadające świadectwa z katechezy, prowadzące gorszący tryb życia.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki),
 • dane rodziców chrzestnych (adres zamieszkania, zawód),
 • świadectwo zawarcia ślubu kościelnego; jeśli go nie ma, rodzice zobowiązani są dać wiarygodne zapewnienie, iż będą wychowywać dziecko w wierze katolickiej,
 • akt zawarcia ślubu cywilnego (w przypadku jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego),

zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza naszą parafią).

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią w zakrystii, w celu dopełnienia ostatecznych formalności i krótkiego pouczenia o obrzędzie Chrztu. Należy także przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę. Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.).

Obowiązki rodziców dziecka:

 • przygotowują się do chrztu dziecka,
 • są obecni,
 • publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary,
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),
 • są świadkami wiary dla dziecka,
 • przekazują wiarę słowem i przykładem,
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • świętują dzień Patrona,
 • uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),

 

 Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • wyznaczeni przez rodziców,
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • należą do Kościoła katolickiego,
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
 • wyrzekają się szatana,
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu,
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
 • modlą się za chrześniaka,
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.