Menu Close

Ślub kościelny

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej rezerwując termin). Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są:

  • metryki chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza parafią) – na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania, metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania,
  • dowody osobiste lub w przypadku obcokrajowców inne dowody tożsamości,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zawierających ślub konkordatowy) – dokument ten wydawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego w trzech egzemplarzach, termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wystawienia i musi obejmować datę ślubu – uwaga: osoby po kontrakcie cywilnym przedstawiają wyciąg z aktu zawarcia związku cywilnego, osoby po rozwodzie – sentencję sądu, a osoby owdowiałe – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
  • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne) z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Narzeczeni w trakcie przygotowania do ślubu mają obowiązek uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim oraz spotkaniach w poradni rodzinnej. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje także dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi i w ostatnim tygodniu przed ślubem. Informacje o poradniach, konferencjach i dniach skupienia można znaleźć tutaj.

Dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do ks. proboszcza i pana organisty, w celu załatwienia wszystkich formalności oraz uzgodnienia szczegółów związanych ze ślubem (z ks. proboszczem -, godzina otwarcia kościoła, ewentualna dekoracja kościoła; natomiast z p. organistą – dobór pieśni i utworów, ewentualny udział w uroczystości chóru, scholii, zespołu śpiewaczego, solisty, instrumentalisty).

W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

  • świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich – w ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni uczestniczą w czterech konferencjach dla narzeczonych lub w sobotnio-niedzielnych dniach skupienia, odbywają od jednej do trzech rozmów w poradni rodzinnej oraz biorą udział w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa (tzw. rozmowa z duszpasterzem),
  • licencję, jeżeli sakrament zawierany jest poza własną parafią,
  • dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania) – świadkowie muszą mieć ukończone 18 lat.

 

W dniu ślubu, 15 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa, narzeczeni i świadkowie zgłaszają się w zakrystii w celu:

  • złożenia podpisów,
  • przekazania panu kościelnemu obrączek,
  • dostarczenia potwierdzenia spowiedzi przedślubnej narzeczonych.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem. Również kwestia dekoracji kościoła musi być uzgodniona z ks. proboszczem. Uprasza się o nie zaśmiecanie kościoła i jego otoczenia ryżem, sztucznymi kwiatami oraz cukierkami.